Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka plików cookies

Informacje wstępne

W treści niniejszej polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonują nasze systemy i strony WWW, z jakich narzędzi korzystamy i jak przetwarzamy dane osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Fundację Indywidualności Otwartych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług powiązanych.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zaczniemy taką usługę świadczyć. Jeżeli nie dostaniesz odrębnej informacji w tym zakresie, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administrator przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
Korzystanie z Usługi Newslettera wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych określonych szczegółowo przez Administratora w odpowiednich formularzach.

Każde wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody w Serwisie.
Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania tej Usługi.
Użytkownik dokonujący Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usług oraz w celu obsługi Edycji EDK.

2. Administrator danych i odbiorcy

Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Serwis z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 8/2, 30-710 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000694615.

W sprawach związanych z polityką prywatności i ochrony danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem: daneosobowe@indywidualnosci.pl

Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w szczególności PayPro S.A., PayU S.A., DialCom24 sp. z o.o. jako dostawcy usługi Przelewy 24);
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności Liderom oraz dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
3. Prawa, które Ci przysługują

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.

Wobec tego informujemy, że każdemu przysługuje:

 • prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przenoszenia - prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji;
 • prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dobrowolne podanie danych

Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniu lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi. Np. jeśli zechcesz otrzymywać informacje o podejmowanych przez nasz działaniach na maila, abyśmy mogli zrealizować Twoją prośbą, będziemy musieli otrzymać od Ciebie adres email, na który przedmiotowe informacje będą przesyłane.

5. Cel, podstawa przetwarzania i czas przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu spójnym z usługą, z której chcesz skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy więc przetwarzać dane, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych i korzystasz z zawartych na nich funkcjonalności.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych dla wskazanego celu
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (gdy wypełniasz formularz bowiem chcesz stać się naszym Liderem, chcesz wziąć udział w prowadzonych przez nas projektach lub dokonasz zakupu jednego z naszych produktów albo wpłacasz nam kwotę na prowadzoną przez nas działalność tytułem darowizny). art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
Prowadzenie kont użytkowników na portalach Fundacji Indywidualności Otwartych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Konto założone na którymkolwiek z naszych portali będzie aktywne dopóki z niego korzystasz. Jeśli od ostatniego logowania minęły 3 lata i przez ten czas konto było nieużywane usuniemy je. Konto zostanie także usunięte, gdy tego od nas zażądasz, o ile nie będą z tytułu jego posiadania przysługiwały nam roszczenia. W takim przypadku dane z konta będziemy przechowywać przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zapytania związane z prowadzoną przez nas działalnością będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracacie. Jeżeli z daną kwestią wiąże się jednak możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia.
Prowadzenie badań ewaluacyjnych, czyli pozwalających ustalić wartość prowadzonych przez nas działań i miejsc do doskonalenia, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest szukanie sposobów i miejsc wymagających doskonalenia w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli badamy inne elementy, nie związane bezpośrednio z podejmowanymi przez naszych użytkowników działaniami, robimy to tylko za zgodą. art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO (w zależności od rodzaju badania) Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie abyśmy zwracali się z zapytaniami, jak możemy poprawić prowadzone przez nas działania lub wycofania zgody.
Prowadzenie działań rekrutacyjnych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem naszych stron internetowych mogą powodować konieczność prowadzenia rozliczeń podatkowych. W szczególności dotyczy to wpłacania sum pieniężnych na prowadzone przez nas działania tytułem darowizny. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy regulowane ustawami z zakresu prawa podatkowego, w szczególności przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

 • art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;
 • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu.
6. Informacja o profilowaniu

Podczas realizowania działań marketingowych, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany. W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości.

7. Przetwarzanie danych na podstawie zgody i jej wycofanie

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, w szczególności na adres mailowy: daneosobowe@indywidualnosci.pl.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Jeżeli jednak zarejestrowałeś Konto i zadeklarowałeś przejście Trasy w Rejonie znajdującym się w państwie nie wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekażemy Twoje dane osobowe Liderowi tego Rejonu zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą. Podstawą takiego przekazania jest art. 49 ust. B) i c) RODO, który mówi, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, lub przekazanie to jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Z każdym Liderem Rejonu zagranicznego zawarliśmy umowę zobowiązującą go do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnych z regulacjami obowiązującymi w Polsce.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

1. Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

2. Do czego używamy plików cookies?

Administrator stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do Stowarzyszenia WIOSNA;
 • wspierać użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron, dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.
3. Jakich plików cookies używamy?

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
4. W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiednią przeglądarkę:

lub urządzenie mobilne:

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

Wspierają EDK